TATİL 2018-Şimdi tatil zamanı

Haberi Paylas

TATİL 2018-Şimdi tatil zamanı

Şimdi tatil zamanı ve doğa’ya aşık olarak dönmek….! Bakalım kaçımız aşık olarak döneceğiz..?

Ne zaman ki kalabalɪklardan boǧulmaya bașlarɪz o zaman ruhumuzun dinlenme , arɪnma ve yenilenme zamanɪ gelmiș demektir . Gündüzleri bedensel olarak yorulursunuz , geceyi iyi bir uyku ile geçirince de dinlenmiș olarak uyanɪrsɪnɪz . Ama zihni ile çalɪșan insanlarda uyku tek bașɪna dinlenme saǧlamaya yetmez , zihin uykuda da çalɪșmaya devam eder .

Peki !

Dinlenmek için ne yapmalɪ ?

Nasɪl yapmalɪ ?

Tek çözüm ;

Çevre deǧiștirmek , gündelik rutin ișleri terk ederek kendimize geçici de olsa bașka diyarlarda yeni rutinler yaratmaktɪr .

Bu kaçɪș ;

Sevdiǧimiz diyarlara ..

Özlediǧimiz sevdiklerimize…  

Hele bu kaçɪș aslɪmɪza doǧru …,

Özlemini her an duyduǧumuz vatanɪmɪza …

Topraǧɪmɪza olursa ?

Bu yɪl tatilinizi daha çok doǧal ortamlarda geçirmeye ne dersiniz ?

Doǧa ile baș bașa kalmak !

Toprakla tanɪșmak !

Su ve toprakdan oluștuǧumuza göre ,ne yaparsak yapalɪm , bir elimiz toprak da bir elimiz su da olmalɪ dimi?

Kalabalɪk șehirlerde betaon binalarɪn içinde yașamaya necbur olarak yașamɪmɪzɪ sürdürüyoruz .Toprakla tanɪșmanɪn en iyi zamanɪ yaz aylarɪdɪr  diye düșünüyorum . Toprak . su ve doǧa ile beraber olmak , onlarɪn içinde ki canɪ keșfetmek ne kadar heyecanli olur dimi ?

Bu yɪl șöyle denizden . kumdan , yakɪcɪ güneșden uzak durmayɪ deneyelim diyorum ne dersiniz ?

Doǧa ve kültür turlarɪna katɪlarak , bir hafta veya iki hafta bizi kucaklamaya hazɪr tabiat anamɪzɪn kollarɪnda yașamaya ne dersiniz ?

infinanceab-reclame

Hollanda’ya döndüǧümüz de en yakɪn arkadașlarɪmɪz ve yakɪn komșularɪmɪzla bu yașadɪǧɪmɪz gizemli tatil günlerini anlatalɪm . Ne dersiniz ? Bu tadɪ bir yɪl boyunca tadalɪm …

 

Toprak ve doǧa kendine has harflerle yazɪlmɪș dünyanɪn en mükemmel kitabɪdɪr . Bize varolmanɪn en üst anlamɪnɪ , yetkinliǧini ve güzelliǧini gösterir . “ Doǧada olup doǧasɪnɪ bulmaya çalɪșanlara “ diyen deǧerli insan sevgili dost Sunay Çaput bu sözlerle dile getiriyor doǧa sevgisini …

 

Doǧayɪ kendimize ve eǧilimlerimize göre algɪlɪyabilir , anlamdɪrabiliriz . Gördüǧümüz șey olmasɪnɪn ötesinde görmek istediǧimiz șey haline de getirebiliriz . Çoǧu zaman bu anlamlandɪrma duygularɪmɪzɪn yansɪsɪ haline gelebilir hatta  ; doǧanɪn nesnlerini kendi duygularɪmɪz çerçevresinde kișileștirebiliriz . Bu durumda daǧlar bizim için aǧlarken , ormanlarda bizim için șarkɪlar söyleyebilir .

Her ne kadar doǧa da șiir yoksa șiirsellik vardɪr . Doǧada bulabileceǧimize en güzel șeylerin bașɪnda ; güzellik , zerafet ,hareket , ahenk ve ritmin güzellikleri  ve birbirleriyle olan mükemmel uyumudur . Karșɪlɪklɪ sevginin ve özgürlüǧün göstergeleri doǧada hep vardɪr .

 

Yașam Tanrɪ’nɪn insana verdiǧi en güzel armaǧandɪr . Bunu doǧada hissedebilirsiniz !

 

Bu yɪl ki tatilinizde ; yüreklerinizde sevginin eksik olmadɪǧɪ , saǧlɪklɪ ve sorunsuz tatiller diliyorum

 

Doğa tadında sevgilerimle…..Doğa’ya aşık olarak dönelim temennilerimle….!

 

Kamil Kopuz

Turizm53@hotmail.com

infinanceab-reclame

Geef een reactie

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Gurmedia Haberin Merkezi - Hollanda
Tema Duzen: Antar